Sykkelekspressveier

Sykkelekspressveger er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander.

Planlagte og gjennomførte prosjekter fra 15 land viser at sykkelekspressveger har en positiv effekt for syklistene med hensyn til fremkommelighet, sikkerhet, trygghet og komfort.

Stort behov rundt byene

Rundt storbyområdene er det behov for å utvikle et hovedsykkelvegnett av høyere standard enn det som har vært vanlig fram til nå. Spesielt langs hovedårene inn mot sentrum er det behov for sammenhengende sykkelveger med større bredde og økt framkommelighet. Slike sykkelveger omtales gjerne som sykkelekspressveger, og vil kunne tilby trafikanter et attraktivt alternativ til bil.

Se undersøkelse om erfaring med sykkelekspressveier

FAKTA OM OSLO:

  • Dagens sykkelveier inn til Oslo er bygget stykkevis og delt, med varierende standard og kvalitet. Det mangler flere strekninger.
  • Dagens sykkelandel er på 5 % i Oslo, og målet er 12 prosent innen 2015.
  • Målet om mer enn en tredobling av antall syklister betyr økt behov for gode, raske og fremkommelige sykkelveger. Fremtidens sykkelveger må ha god nok kapasitet til å kunne avvikle en sykkeltrafikk som skal bli minst tre ganger større enn dagens.
  • Sykkelekspressveger finnes i flere land; blant annet Nederland og England. Det planlegges i dag slike veger i Kristiansand og på Nord-Jæren

Hva er en sykkelekspressveg?

Sykkelekspressveg er en separat, høystandard sykkelveg. En sykkelekspressveg skiller fotgjengere og syklende, og dimensjoneres slik at det er mulig for syklende å passere hverandre og møtes med god klaring. En sykkelekspressveg vil være et tilbud til alle syklister, uansett fart eller reisehensikt. Sykkelekspressveger legger opp til minst mulig kryssing med biltrafikk slik at det blir mindre konflikter mellom syklende og bilister.

Sykkelekspressvegen skal ha høy standard både når det gjelder bredde, linjeføring og stigning. Kryssinger skal i all hovedsak være planskilte. En sykkelekspressveg planlegges og bygges ut i lengre strekninger (15 – 20 km) som gir umiddelbart virkning på sykkeltrafikken.

Hva er utfordringene langs hovedvegene inn og ut av Oslo?

Dagens sykkeltilbud langs hovedvegnettet inn og ut av Oslo er av variabel standard, og det mangler direkte og sammenhengende traseer som er dimensjonert og tilpasset transportsykling og sykling over lengre avstander. Planlegging og bygging av sykkelveger går langsomt, og skjer i for stor grad stykkevis og delt. Eksempelvis består strekningen langs E18 fra Asker og inn til Aker brygge av 6 større og mindre prosjekter som mer eller mindre forutsettes planlagt og bygget ut separat

Dagens sykkelvegnett er heller ikke tilrettelagt for en tredobling av sykkeltrafikken. Kravet i Vegnormalene er at syklende og fotgjengere skilles der det er mer enn 50 syklende per time (maksimaltimen timen for et normaldøgn). Er det mer enn 300 syklende per time skal bredden på sykkelveg være minimum tre meter, fysisk skilt med kant til gangareal på 1,5 meter).

Det vil si at det med dagens sykkeltrafikk i dag skulle ha vært separat sykkelveg, de fleste stedene med minimum tre meter brede og gangveg på minimum 1,5 meter langs hovedvegnettet inn og ut av Oslo.

Hvorfor sykkelekspressveger i Oslo?

Det er stor vekst i antall arbeidsplasser og befolkning generelt i og omkring Oslo. Dagens vekst forventes å fortsette og dagens fremkommelighetsproblemer på vegnettet vil øke fremover, og presset på et allerede overbelastet kollektivsystem øker. Det er derfor en overordnet målsetning å øke sykkelandelen i Oslo til 12 prosent.

Hvis sykkeltrafikken øker vil dette bety ytterligere press på dagens sykkelveger. Det er derfor et behov for et sykkelvegnett som både vil kunne både stimulere til økt sykkeltrafikk, og avvikle en tredobling av sykkeltrafikken. økt behov for gode, raske og fremkommelige sykkelveger, og ikke minst at sykkelvegene har god nok kapasitet til å kunne avvikle en sykkeltrafikk som skal bli minst 3 ganger større enn dagens.  Det betyr at vegmyndighetene må bort i fra stykke vis og delt utbygging og satse på sykkelekspressveger.

Gode og sammenhengende sykkelveger tilrettelagt for transportsyklisten vil bidra til atsykkel blir et aktuelt og attraktivt transportmiddel. En sykkelekspressveg vil avlaste vegnettet for biltrafikk.

Hvordan få sykkelekspressveger i Oslo-området?

På Nord-Jæren og i Kristiansand er det kommunene i nært samarbeid med Statens vegvesen som er pådrivere for utrednings og planleggingsarbeidet. Finansiering forutsettes som en del av bypakkene i Nasjonal transportplan med bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale investeringsmidler.

Statens vegvesen og Oslo kommune, samt kommunene omkring Oslo må starte et utredningsarbeid for å vurdere aktuelle traseer for sykkelekspressveger. Deretter må hver trase fastlegges gjennom egne kommunedelplaner. Fra oppstart av utredningsarbeid til kommunedelplan ut til offentlig høring bør ta 3 -5 år.

I Oslo er det aktuelt med sykkelekspressveger i en radius på 15 – 20 km fra Oslo sentrum. Aktuelle traser er langs hoved innfartene fra vest (langs E18), nord (langs Rv4), nordøst (E6-Groruddalen), sørøst (langs E6 over Ryen) og sør (langs E18 til Holmlia).

Kortlenke til denne artikkelen: